Očkování proti covid-19

Zatím nemáme přesné informace, předpokládáme, že budeme očkovat naše pacienty, kteří budou o toto očkování mít zájem. Prosím hlaste se nám do seznamu. Naše ordinace je připravena začít ihned, jakmile dostaneme vakcíny. Ve Strategii očkování proti covid-19, kterou najdete pod odkazem níže v textu, jsou uvedeny od strany 7 jednotlivé vakcíny a mj. informace o jejich skladování, kde si můžete všimnout, že vakcínu Pfizer BioNTech lze udržet v teplotě 2-8°C 5 dní a vakcínu Moderna 30 dní. To je teplotní rozmezí, ve kterém stejně jako ostatní ordinace standardně uchováváme ostatní vakcíny, kterými očkujeme.  

INDIKAČNÍ SKUPINY K OČKOVÁNÍ  PROTI COVID-19-PRIORITIZACE

(Zatím poslední verze. Modře jsou zvýrazněny skupiny, podle nichž budeme zařazovat naše pacienty. Odkaz na plné znění textu Strategie očkování proti covid-19  zde. )

Prioritní skupiny:

Skupina IA

− zdravotničtí pracovníci pracující na následujících odděleních (neřazeno dle priorit):

o Infekční oddělení,

o lůžková oddělení v režimu COVID zóny,

o oddělení ARO, JIP,

o urgentní příjem,

o geriatrická oddělení,

o léčebny dlouhodobě nemocných,

o očkovací centra,

o pracovníci odebírající a zpracovávající biologické vzorky k vyšetření na COVID-19,

o plicní oddělení,

− pacienti hospitalizovaní v distribučních očkovacích centrech, kteří jsou starší 65 let či chroničtí pacienti s klinicky rizikovými faktory (vyjmenovány dále, fáze 1 B)

− všeobecní praktičtí lékaři

− zdravotničtí pracovníci pracující v ordinacích všeobecných praktických lékařů,

− praktičtí lékaři pro děti a dorost,

− zdravotničtí pracovníci pracující v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost,

− domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem

− zaměstnanci domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb

− příslušníci Armády ČR, kteří se podílí na boji s COVID-19

− Základní složky integrovaného záchranného systému

o poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,

o policie České republiky,

o hasičský záchranný sbor České republiky,

o jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany

skupina IB

− zdravotničtí pracovníci v odděleních: lůžková interní a kardiologická,

− lékaři ORL a chirurgie hlavy a krku,

− ostatní zdravotničtí pracovníci,

− pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření v ohnisku nákazy,

− poskytovatelé domácí zdravotní péče,

− osoby pečující o zdravotně postižené (sociální pracovníci a neformální pečující), učitelé na základní školách, krizová infrastruktura kraje a Hl. m. Prahy

− osoby 65+ , s prioritizací dle věku od nejstarších osob

− chroničtí pacienti v klinicky rizikovými faktory (řazeno podle priority):

o pacienti se závažným, farmakologicky řešeným diabetes mellitus o pacienti s obezitou (BMI > 35 kg/m2)

o pacienti s chronickým respiračním onemocněním (CHOPN, bronchiektázie, plicní fibrózy – cystická fibróza, idiopatická plicní fibróza, PCD)

o pacienti se závažným onemocnění ledvin a jater, pacienti na dialýze a s CKD5

o pacienti s hemato-onkologickým onemocněním

o pacienti po transplantaci solidního orgánu nebo kostní dřeně

o pacienti se závažným dekompenzovaným onemocněním srdce (srdeční selhávání a ICHS, zejména stav po AKS a po revaskularizaci, kardiomyopatie)

o pacienti s rezistentní hypertenzí (zvýšený TK 140/90 mmHg a vyšší navzdory nejméně trojkombinaci antihypertenziv)

o pacienti se vzácným genetickým onemocněním, kteří pro svou intelektovou nedostatečnost nebo vývojové poruchy chovaní, nebo další postižení, např. mobility či respiračních funkcí jsou ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění

covid-19

o pacienti s léčbou cíleně ovlivňující imunitní systém (imunosuprese)

o pacienti s imunodeficiencí